Máy xúc là thiết bị không thể thiếu trong kinh doanh và xây dựng hạ tầng. Chúng cũng vô giá đối với các công việc xây dựng và tiện ích nói chung, các doanh nghiệp phá dỡ và phế liệu, các hoạt động khai thác đá và tổng hợp cũng như xử lý chất thải và các sản phẩm tái chế. Nếu có vật liệu cần di chuyển, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một chiếc máy xúc gần đó.

máy xúc komatsu

Nó không chỉ là vấn đề sử dụng máy xúc thủy lực để đào, tải hay rải. Đó là các…


Các loại máy xúc ?

Máy đào có nhiều loại kích cỡ, cấu hình và phần đính kèm với nhiều loại cấu trúc khác nhau bao gồm một số lượng lớn các dự án và môi trường. Phạm vi bao gồm lội nước, máy xúc cần dài, phá hủy, đường sắt cao, tầm cao, tầm xa, gắn trên đường ray, gắn bánh xe và nhện, với mỗi loại cung cấp bộ kỹ năng độc đáo trên một loạt các dự án và môi trường khác nhau.

Loại máy xúc cần dài dùng phá dỡ, tầm cao, tầm xa được sử dụng trong nhiều hoạt động…


Nhiều ứng dụng cho một máy xúc

Một trong những thiết bị có giá trị nhất trên công trường là máy xúc, nó đã giúp vô số dự án hoạt động hiệu quả và năng suất hơn. Nhưng máy xúc được sử dụng để làm gì, và tại sao nó lại rất cần thiết cho nhiều công việc thiết bị nặng?

Để hiểu máy xúc được sử dụng để làm gì, sẽ rất hữu ích khi xem các thành phần. Một máy xúc chứa những thứ được gọi là nhà, gầm, cần, thanh và gầu. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store