TỔNG QUAN VỀ MÁY XÚC, MÁY ĐÀO VÀ CÁC LOẠI PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH

máy xúc komatsu

LỊCH SỬ CỦA MÁY XÚC

CÁC Bộ Phận , Phụ tùng CủA MÁY XÚC, máy công trình

  1. PHẦN GẦM MÁY XÚC
    Khung gầm của máy xúc là bộ phận ổn định và đẩy của nó. Nó chứa cơ chế truyền động cho phép máy di chuyển tới, lùi và sang ngang. Khung gầm là một hệ thống phức tạp tự thân với nhiều bộ phận kết nối với nhau hợp tác để điều khiển máy xúc xung quanh nơi làm việc của nó.

CHỌN CỬA HÀNG PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH UY TÍN VÀ PHÙ HỢP

--

--

https://phutungmaycongtrinh.info

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store